นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ในเครือข่ายของ อี-พอซชอป ซึ่งในที่นี่จะเรียกว่า เว็บไซต์ E-POSSHOP

           E-POSSHOP ให้ความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยิ่ง จึงจัดทำ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการ ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์  E-POSSHOP ดังนั้น

          ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์หรือเข้าใช้บริการของ  E-POSSHOP ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ให้ ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

1.  E-POSSHOP เป็นผู้ให้บริการซอฟแวร์ออนไลน์  ง่ายต่อการเชื่อมต่อและเลือกใช้บริการที่หลากหลายด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย ทางเว็บไซต์  E-POSSHOP มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่   ( Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์  E-POSSHOP จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่ ชื่อ (Name) ชื่อบริษัท/ร้านค้า(Shop Name) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Personal ID/Tax ID) ที่อยู่ (Address)  และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องการให้บริการของระบบ

 

เว็บไซต์ E-POSSHOP ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เว็บไซต์ E-POSSHOP ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เว็บไซต์ E-POSSHOP จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

2. เว็บไซต์ E-POSSHOP ขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ หรือผู้เข้าสู่ระบบ หรือผู้ทำรายการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการก็ตาม ได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบทางคอมพิวเตอร์ จะมีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว 

3. ทั้งนี้ การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ E-POSSHOP ก็ได้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ E-POSSHOP ทราบ

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ E-POSSHOP จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ    เว็บไซต์ E-POSSHOP จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
rapidssl

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

          “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ E-POSSHOP ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ  E-POSSHOP ใช้ “คุกกี้” เพียงแค่จัดเก็บรหัสร้านค้าเท่านั้น เพื่อ ผู้ใช้บริการ ง่ายต่อการเข้าสู่ระบบ

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          เว็บไซต์ E-POSSHOP อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ E-POSSHOP  จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ เว็บไซต์ E-POSSHOP 

          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เว็บไซต์ E-POSSHOP ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ E-POSSHOP ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ E-POSSHOP ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์