การจ่ายเงิน – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com

E53 ประเภทรายจ่าย

ตั้งค่าประเภทรายจ่าย

ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มรายการจ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบบกำหนดไว้ได้ด้วยตนเอง โดยตั้งค่าตามขั้นตอน