E61 จัดการข้อมูลพนักงาน – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com
E61 จัดการข้อมูลพนักงาน
E61 จัดการข้อมูลพนักงาน

เจ้าของบริษัท/ร้านค้า มีสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไขสิทธิ์การใช้งานของพนักงานได้ผู้เดียว เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้

กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มพนักงาน และกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของระบบ รวมถึงชื่อและรหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานระบบด้วย ตัวอย่างดังรูป

สถานะ คือสถานะของพนักงาน อาทิ ปกติ และเลิกจ้าง หากเลือกเลิกจ้าง พนักงานจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้

การกำหนดสิทธิ์ ของพนักงาน

ให้เจ้าของร้านกำหนดสิทธิ์ของพนักงานในการเข้าใช้งานเมนูต่างๆ ของทางร้าน เช่น พนักงานคนที่ 1 ขายหน้าร้านอยางเดียว ก็ให้กำหนด  E20 โปรแกรมหน้าร้าน

เพียงช่องเดียว พนักงานคนที่ 2 ทำสต๊อก ก็ให้กำหนด E40 – E44

กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล **เจ้าของร้านสามารถใช้งานได้ทุกเมนู

กดปุ่ม แก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูลของพนักงาน รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ

กดปุ่ม ลบ เพื่อทำการลบข้อมูลพนักงาน

E61 จัดการข้อมูลพนักงาน

Comments are closed.