E10 ภาพรวมโปรแกรม POS – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com
โปรแกรม POS
1 ปุ่มย่อเมนู  2 รุ่น/เวอร์ชั่นระบบ 3 ชื่อร้าน/บริษัท
4 เวลาใช้งานคงเหลือ หากหมดเวลาจะไม่สามารถใช้งานระบบได้ 5 แจ้งชำระเงินการต่ออายุการใช้งาน หรือบริจาคช่วยในการพัฒนา 6 ปุ่มเปิดกะ ปิดกะ
7 ปุ่มเมนูย่อย รายละเอียดผู้ใช้ และออกจากระบบ 8 เมนูใช้งาน 9 ข้อมูลรายรับทั้งหมด
10 ข้อมูลรายจ่ายทั้งหมด 11 กำไร/ขาดทุน 12 จำนวนการขาย
13 ยอดขายวันนี้ 14 รายการสินค้าขายดี 10 รายการ 15 ระยะเวลาการใช้งานระบบ หากเหลือ 0 จะไม่สามารถขายสินค้าได้
16 ยอดขาย 7 วันย้อนหลัง 17 ทำรายการขายต่อเดือน ขึ้นอยู่กับแพจเกจที่ร้านเลือก หากเกินระบบจะไม่สามารถขายสินค้าได้ ทางร้านต้องปรับเป็นระบบรายเดือน 18 เวลาระบบ จะเหมือนกันทุกร้านค้าตรงตามเวลาในประเทศไทย

รายการที่ 7 ปุ่มเมนูย่อย รายละเอียดผู้ใช้ และออกจากระบบ

E10 ภาพรวมโปรแกรม POS

Comments are closed.