ขั้นตอนการสมัครและชำระเงิน – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com

วิธีการชำระเงิน/แจ้งผลการชำระเงิน

แจ้งผลการชำระเงิน

เลือกรายการและกรอกรายละเอียดข้อมูลการชำระเงิน และแนบหลักฐานการชำระเงิน

การลงทะเบียนใช้งานระบบ ทำอย่างไร ?

ลงทะเบียนใช้งาน

การลงทะเบียนใช้งานระบบมีขั้นตอนดังนี้ กดปุ่ม ลงทะเบียนใช้งาน หน้า
https://www.e-posshop.com หรือ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.e-posshop.com/regis.php