โปรแกรมร้านค้า – ช่วยเหลือผู้ใช้งาน e-posshop.com

E90 รายงานรายได้ (ข้อมูลภาษี)

E90 รายงานรายได้ (ข้อมูลภาษี)

รายงานรายได้ หรือยอดขาย เพื่อนำไปยื่นสรรพากร พนักงานสามารถเลือกวันเวลาได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

E61 จัดการข้อมูลพนักงาน

E61 จัดการข้อมูลพนักงาน

เจ้าของบริษัท/ร้านค้า มีสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไขสิทธิ์การใช้งานของพนักงานได้ผู้เดียว เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล